Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ข้อมูลชี้วัดตลาดที่อยู่อาศัย

ศึกษาหนึ่งในข้อมูลชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเครื่องมือชี้วัดที่ใช้ประเมิน ซึ่งรวมถึงราคาขายที่อยู่อาศัยและการสำรวจธุรกิจรับสร้างที่อยู่อาศัยที่เก็บข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ของตลาด

บทนำ

ความแข็งแกร่งของตลาดที่อยู่อาศัยอาจเป็นข้อมูลชี้วัดที่สำคัญของสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม

ตามกฎทั่วไป เศรษฐกิจที่กำลังรุ่งเรืองจะมีตลาดที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่ง แต่เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ก็จะทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยย่ำแย่ไปด้วย การเปลี่ยนแปลงตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในวิกฤติการเงินทั่วโลกเมื่อปี 2008

ในสหรัฐฯ มีการประกาศรายการจำนวนที่อยู่อาศัยยาวเหยียดตลอดทุกเดือน ซึ่งที่อยู่อาศัยทั้งหมดล้วนมีบทบาทในการบ่งบอกว่าตลาดที่อยู่อาศัยแข็งแกร่งเพียงใด แต่ข้อมูลบางอย่างก็สำคัญกว่าข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลชี้วัดที่อยู่อาศัยชั้นนำที่จะต้องติดตามได้แก่:

  • ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย Case Shiller
  • ใบอนุญาตก่อสร้างและการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่
  • ยอดขายที่อยู่อาศัยมือสอง
  • ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่
  • ยอดขายที่อยู่อาศัยที่รอปิดการขาย

เนื่องจากในแต่ละเดือนจะมีการประกาศข้อมูลที่อยู่อาศัยจำนวนมากในสหรัฐฯ จึงอาจเป็นเรื่องง่ายกว่าหากคุณเลือกใช้สัญญาณสำคัญไม่กี่ตัว

ใบอนุญาตก่อสร้าง ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่และ Case Shiller HPI (ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย)

แนวทางหนึ่งก็คือการมุ่งความสนใจไปที่ปัจจัยสามข้อ ได้แก่:

  1. เทรนด์การสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต
  2. ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ
  3. ราคาที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร

ข้อมูลนี้มีอยู่ในข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่และ Case Shiller HPI

ใบอนุญาตก่อสร้างจะวัดการเปลี่ยนแปลงจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกให้ ข้อมูลที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าสหรัฐฯ มีความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ประมาณ 1.5 ล้านหลังในทุกๆ ปีเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น การย้ายที่อยู่และการสูญเสียสต็อกที่อยู่อาศัยเพราะสภาพทรุดโทรม ยิ่งจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างมากขึ้นเท่าใด ก็จะผลักดันให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์