Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

การเทรดดัชนี

ศึกษาและเทรดดัชนีสำคัญในยุโรป เอเชีย ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ใช้ประโยชน์จากโอกาสเสี่ยงที่ถ่วงน้ำหนักในตลาดหุ้นของระบบเศรษฐกิจเดียวหรือเขตเศรษฐกิจ โดยดัชนีจะช่วยให้คุณสามารถแสดงมุมมองในเชิงบวกหรือเชิงลบได้

เหตุใดจึงเทรดดัชนี

ดัชนีหุ้นสะท้อนถึงตลาดหุ้นสำคัญของภาค ภูมิภาคหรือประเทศ ซึ่งราคาหุ้นอ้างอิงจะเป็นตัวผลักดันดัชนีและหุ้นแต่ละตัวจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค นโยบายของธนาคารกลาง และปัจจัยทางการเมือง ทั้งนี้ Hantec Markets ให้บริการเทรดดัชนีหุ้นจำนวนมากรวมถึงดัชนีที่สำคัญทั้งหมด

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

โอกาสในตลาดหุ้น

ดัชนีเป็นกุญแจสู่โอกาสในตลาดหุ้นของระบบเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจ

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

ดัชนีหุ้นชั้นนำ

ปกติแล้วจะเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักของหุ้นชั้นนำในประเทศ