Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

อัตราดอกเบี้ยและค่าเงิน

หากคุณเทรดค่าเงิน คุณจะต้องเข้าใจอัตราแลกเปลี่ยน กล่าวคือมูลค่าเงินของประเทศหนึ่งเทียบกับมูลค่าเงินของอีกประเทศหรือภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป คุณต้องใช้เงินปอนด์มากเท่าใดหากต้องการซื้อเงินหนึ่งยูโร เราจะแสดงให้คุณดูว่าเหตุใดคำตอบจึงสำคัญ

เมื่อคุณเทรดในตลาดเงิน จะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์เมื่อตัดสินใจเลือกค่าเงินที่จะเทรด ค่าเงินที่จะซื้อและขาย รวมถึงระดับราคา

ค่าเงินได้รับอิทธิพลจาก:

  • ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • การคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ออกสกุลเงิน
  • ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
  • ผลกระทบจากภูมิศาสตร์การเมือง
  • อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและที่คาดการณ์ในเศรษฐกิจของประเทศที่ออกสกุลเงิน

จากนี้ เราจะอธิบายผลกระทบที่การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยมีต่อค่าเงิน

อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อสกุลเงินและค่าเงินอย่างไร

พูดโดยรวมก็คือเมื่อตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อค่าเงินของประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่การคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในอนาคตกลับมีแนวโน้มที่จะส่งผลตรงกันข้าม

แรงผลักดันหลักของความสัมพันธ์ดังกล่าวก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยมักกระตุ้นให้เงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามาในเศรษฐกิ