Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน

การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางและรัฐบาลจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินหรือคู่สกุลเงินเป็นอย่างมาก เราจะอธิบายว่านโยบายการเงินทำงานอย่างไร ใครเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุด และเหตุใดคุณจึงต้องแยกพวก Hawk ออกจาก Dove

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน

การทำความเข้าใจว่าตลาดคาดหวังให้ธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน (อัตราดอกเบี้ย) อย่างไรนั้นจำเป็นต่อการทำความเข้าใจว่าตลาดจะประเมินราคาสินทรัพย์ทางการเงินอย่างไร

  • “เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่”
  • “เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำมาตรการ QE เพิ่มขึ้น”
  • “พวกเขาจะดำเนินการเมื่อใด”
  • “อัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นได้มากน้อยเพียงใด”

สิ่งที่คุณควรพิจารณา