Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ตลาดเงินอื่นๆ

รับข้อมูลเจาะลึกใหม่ๆ และเพิ่มพูนความเข้าใจด้านตลาดเงินของคุณ เพราะการเทรดสินทรัพย์หลากหลายประเภทจะช่วยให้คุณเข้าใจยิ่งขึ้นว่าปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคสามารถส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างไร

มุมมองต่อตลาดที่กว้างขึ้น

ในหัวข้อประเภทสินทรัพย์ เราได้ดูเรื่องคู่สกุลเงิน, ดัชนีหุ้น และโลหะมีค่า กันไปแล้ว แต่ก็ยังมีสินทรัพย์ประเภทอื่นที่คุณอาจสนใจพิจารณา การกระจายการลงทุนในพอร์ตอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงอคติทางจิตวิทยาเชิงลบที่เราได้พูดถึงในหัวข้อจิตวิทยาในการเทรดกันไปแล้ว การเทรดในตลาดและสินทรัพย์หลากหลายประเภทอาจทำให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในตลาดเงินและเข้าใจยิ่งขึ้นว่าเหตุการณ์พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคต่างกันอย่างไร รวมถึงธนาคารกลางและปัจจัยทางการเมืองจะส่งผลกระทบอย่างไร เมื่อพิจารณาแล้วว่าตลาดบางแห่งมีความเคลื่อนไหวตรงข้ามหรือเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ลักษณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดหนึ่งอาจกระทบต่ออีกตลาดหนึ่งที่คุณเลือกเทรดจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

ประเภทตลาดเงินอื่นๆ