Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

จิตวิทยาในการเทรด

การเทรดอาจทำให้อารมณ์คุณขึ้นๆ ลงๆ ให้เราช่วยคุณทำความเข้าใจว่าเหตุใดจิตวิทยาในการเทรดจึงสำคัญและวิธีที่จิตวิทยาในการเทรดจะสามารถกระทบต่อผลการเทรดในแง่บวกและแง่ลบ

จิตวิทยาเป็นปัจจัยสำคัญในการเทรดและการลงทุนในตลาดเงินเสมอ การศึกษาและการทำความเข้าใจแง่มุมนี้ในการเทรดได้ขยายตัวเป็นอย่างมากตั้งแต่ขึ้นศตวรรษใหม่ โดยใน 20 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีหนังสือและหลักสูตรจำนวนมากที่กล่าวถึงอารมณ์และจิตวิทยาเบื้องหลังพฤติกรรมการเทรด
หัวข้อที่สำคัญดังกล่าวกำหนดให้เทรดเดอร์มือใหม่ทำความเข้าใจว่าเหตุใดอารมณ์และจิตวิทยาจึงสำคัญ และวิธีที่อารมณ์และจิตวิทยาจะกระทบต่อผลการเทรดในแง่บวกและแง่ลบ
ลองมาศึกษา “อคติทางจิตวิทยา” เชิงลบที่อาจทำให้เทรดเดอร์ใหม่และผู้มีประสบการณ์ตกหลุมพราง รวมถึงพิจารณาวิธีหลีกเลี่ยงหลุมพรางเหล่านี้ นอกจากนี้ เราจะดูขั้นตอนในเชิงบวกที่เทรดเดอร์สามารถใช้สร้างสภาพแวดล้อมในการเทรดที่มีประโยชน์โดยมีเป้าหมายขั้นสุดท้ายคือการเพิ่มความสำเร็จและกำไรในระยะยาวขึ้น

การปฏิเสธสมมติฐานเรื่องประสิทธิภาพตลาด (EMH)

สมมติฐานเรื่องประสิทธิภาพตลาดเป็นทฤษฎีด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่พัฒนาขึ้นในปี 1965 โดย Eugene Fama นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกา EMH ระบุว่าราคาสินทรัพย์จะสะท้อนถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอย่างครบถ้วน จึงไม่สามารถเกิดส่วนเกินผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้
ความหมายโดยนัยก็คือ “การเอาชนะตลาด” อย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม EMH สันนิษฐานว่าเทรดเดอร์และนักลงทุนจะดำเนินการอย่างมีเหตุผลและพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีก่อนตัดสินใจ รวมถึงพวกเขาจะไม่มีอคติในการคาดการณ์ ซึ่งผิดทั้งคู่!