Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

การคุ้มครองเงินของลูกค้า

ความปลอดภัยที่เหนือกว่าเคยเพื่อลูกค้าของเรา ลูกค้าทุกคนของ Hantec Markets จะมีสิทธิ์ได้รับการประกันและความคุ้มครองสูงสุด USD100,000 ด้วยกรมธรรม์ประกันการขาดทุนส่วนเกิน* ตามแนวทางของเราที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับลูกค้า

สิ่งที่คุณควรทราบ

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Hantec Markets ได้ลงทุนในความปลอดภัยของเงินลูกค้าเพิ่มเติม

ความคุ้มครองจากการประกันจะครอบคลุมการขาดทุนทั้งหมด USD5,000,000 ในกรณีการล้มละลาย

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

รับประกันโดยการเข้าร่วมสมาคมของ Lloyd’s of London ซึ่งเป็นตลาดชั้นนำของโลกสำหรับการประกันจากผู้เชี่ยวชาญ

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

ความคุ้มครองประเภทนี้มีให้บริการส