CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เราจะบอกเล่าให้คุณเห็นภาพว่าตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์ โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร เราจะอธิบายตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดตามประเทศ

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคสามารถมีผลกระทบที่สำคัญต่อตลาดการเงิน การรับทราบถึงประกาศในปฏิทินเศรษฐกิจสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการทำกำไรหรือขาดทุนในสถานะการเทรดได้ ต่อจากนั้น การรู้วิธีตีความข้อมูลจะช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่สำคัญในตลาด

ข้อมูลสำคัญที่้ไม่ทันตั้งตัวสามารถมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง

หน้าข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคของเราเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการศึกษาของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์มากขึ้น และจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกาศข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลสำคัญที่้ไม่ทันตั้งตัวสามารถมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทิศทางของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง

หน้าข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาคของเราเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการศึกษาของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์มากขึ้น และจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกาศข้อมูลสำคัญ

ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ได้แก่:

 

เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา
เปิดเมนูสืบค้นเนื้อหา

พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง

Line-website.png