Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ข้อมูลชี้วัดผู้บริโภค

เจาะลึกข้อมูลชี้วัดด้านการใช้จ่ายในอนาคตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไปกับเรา โดยรวมถึงการสำรวจสำคัญที่วัดเทรนด์ด้านการออมและการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงสถานการณ์ทางการเงินที่คาด

เหตุใดข้อมูลชี้วัดด้านผู้บริโภคจึงสำคัญต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างยิ่ง

เมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็จะมีความสำคัญมากขึ้น คุณจึงควรสนใจข้อมูลเศรษฐกิจที่วัดความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภค

การบริโภคในครัวเรือนคิดเป็นประมาณ 68% ของ GDP ในสหรัฐฯ และประมาณ 66% ในสหราชอาณาจักรตามข้อมูลของธนาคารโลก

เมื่อพิจารณาภาคบริการในภาพรวม สัดส่วนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 80% ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ ดังนั้นสำหรับทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร มุมมองต่อผู้บริโภคจึงสำคัญ และถือว่าข้อมูลชี้วัดที่สะท้อนข้อมูลดังกล่าวสำคัญอย่างยิ่ง

ในไม่กี่ปีมานี้ หนึ่งในเรื่องใหญ่ของเศรษฐกิจโลกก็คือการปรับสมดุลเศรษฐกิจจีน จีนอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างจากการเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต การส่งออกและการลงทุนอย่างหนัก โดยหันไปมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่อาศัยผู้บริโภคมากขึ้น